pil pil
Anders Rasmussen TOXEN
(1679-1719)
Ursla Christina FAUST
(1682-1762)
Søren Jørgensen HIERRILD
(-1740)
Ellen Marie Espensdatter ALRØE
(-1743)
Rasmus TOXEN
(1716-1786)
Bodil Sørensdatter HIERRILD
(1725-1754)
Ellen Marie TOXEN
(1749-1788)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Henrick HELMS

2. Peter Enevoldsen HVIID

Ellen Marie TOXEN

  • Født: 11 August 1749, Lundgård, Nim Sogn, Danmark 65
  • Ægteskab (1): Henrick HELMS den 30 November 1770 i Horsens
  • Ægteskab (2): Peter Enevoldsen HVIID den 24 August 1787 i Lundgård, Nim Sogn, Danmark
  • Død: 13 Juni 1788, Lundgård, Nim Sogn, Danmark i en alder af 38 år
  • Begravet: 20 Juni 1788, Nim Kirke 66
Billede

punkttegn  Generelle notater:

Hun har 6 børn.
Efter mandens død i 1783 flytter hun med sine 5 børn til Lundegård, den 6te bliver på Apoteket i Horsens.

punkttegn  Dødsnotater:

Ellen Marie Toxen 1749 - 1788.

Ellen Marie
Personalia


Hvad er et Menniskes Levnet her i Verden andet end Dødens idelige Forventelse: Thi saasnart vi begynder at leve, saa begynder vi io og tillige at Döe. Med graad og Skrig sparer vi os selv j Fødselen, at intet eller Lidet andet forestaar os her i Verden end det, som tit med David maae Væde vort Liv med Graad, saasom vort Liivs indgang eller Begyndelse er io grædende, des Fremgang møysommelig og vort Levnets Endelig eller Udgang Sørgelig og bedrøveligt.
Saadan møysommelig og bedrøvelig Tilstand er nu for denne vor salig Afdøde,, den i Live agtbare, Gud og Dyd elskende Matrone, Madame Hviid paa Siælens Vinger Sal: Ellen Mari, født Toxen, omvexlet til idel og evig Glæde, Fryd og Herlighed os Gud, ald sand Glædes Kilde. Hindes agtbaare Livs og Levnets Begyndels, goede og Christlige Fremgang, saae og salige Ud- og Afgang føler herpaae hel Kortlig: Aaret 1749 d. 11 te August var Tiid og Dag da vores sallig Afdøde først fik Dagens Lys at see, og altsaa tog dette naturlige Livs Oprindelse og Begyndelse af disse agtbaare, evig salige ægte Forældre.
Hendes Fader var den i live agtbaar, velforstandige Mand, Sengnieur Rasmus Toxen, Borger og Handelsmand i Horsens. Moderen var dend velædle Hustrue, Sal: Bodil Sørensdatter Herrild. Da nu disse velfornemme benævnte Forældre havde faaet og antaget denne af Gud forlente Gave, vare de og strax beredvillige til med Taksigelse, Bøn og Paakaldelse, igjen at opoffre hende til Gud, hendes Skaber og formedelst dend hellige Daab, hvor hun ved Igienfødelsens og Forkyndelsens Bud er af et Naturens Barn bleven igienfødt til et Naadens og Guds Barn.
Derefter da hun opvoxte og tiltog, haver de kiære og kiærlige Forældre væet omhyggelige for at faae hende oplært udi dend Christlige Børne Lærdom og tillige efterhaanden underviist i andre hendes Kiön velanstandige Øvelser og Videnskaber, hvor efter hun da derpaa I ald datterlig Lydighed forblev stede hjemme hos mer ermeldte hendes kiære Forældre indtil hun var I det 21 de Aar, da dend stoere Ægteskabets Indstifter magede det saaeledes, at da velagtet og velformenne unge Karl Sengnieur Henrich Helms, Kjøbs og Handelsmand begiærte saae og fik hende til ægte.
Deres højtidelige Ægteskabs Forening blev i mange velfornemme Venners Overværelse Celebreret udi hendes velfornemme Forældres Hiuus 1756 . (Skal være 1770)
Med hammen levede hun et meget kiærligt og fornöyeligt Ægteskab udi tretten Aar. Da de imidlertid af Herren blev begavede med 7 Børn, 5 Sønner og tvende Døttre, af hvilke de to Sønner før Moderen af Herren ere hierkaldet, men de tre Sønner og begge Døttrene sørgende endnu er i Live.
Efter at Herren ved Døden havde fra hende bortkaldet denne Salig Mand, var og forblev hun I dend bedrøvelige Enkestand nu tree Aars tiid og imidlertid opholdt sig hos hendes kiære Fader, som da havde forandret sine udvortes Omstændigheder, saa hand af en Borger og Handelsmand havde taget sig paa at være en Landmand og byggede, boede og døde i Lundgaard.
Efter hendes salig Faders dødelige Afgang blev hun atter til Ægteskab begiært ud af velfornemme Monsieur Peter Hviid, hvilken Begiæring hun, efter Raadførelse og formedelst gode Venners Samtykke og Tilskyndelse bejaede, hvorpaae deres højtidelige Copelation i adskiellige ædle og velfornemme Venners Overværelse blev celebreret dend 24 August 1787.
Dette deres kiærlige, og om mand saa maatte kalde, alt for korte Ægteskab velsignede Herren saaeledes, at hun strax derpaa befandt sig frugtsommelig, og da det omsider kom dertil, at hun ventede forløsning for denne hendes frugtsommelige Tilstand, gik det ogsaa ønskelig og vel til, saa hun, baade sig selv og hendes kiære og kiærlige Mand til Glæde og Fornöyelse, fødte en deilig og velskabt Søn til Verden.
Efter Fødselen befandt hun sig og for nogen Tiid efter de Omstændigheder saa vel som hun kunde være og var oppe en 14 dage, men blev derpaa taget ned igien og befandt sig meget slet og ringe nogen Tiid, blev dog saa omsider saaeledes igien, at hun holdte sin Kierkegang, og haabede man da, at hun med første skulde befundet sig vel restitueret, men dette Haab blev forgiæves, thi det var kun föye Tiid derefter før hun maatte begive sig igien til Sengs, og befandt sig saa aldeles slet, at, da det ikke fattedes paa Medicin, tog dog Sygdommen mere og mere til, saa der vel maa siges, at mod Døden er ingen Urt voxen.
Under denne bedrøvelige og haarde Svaghed holdt hun ud indtil sidst afvigte 13 de Junij om Eftermiddagen Klokken 4, da dend kiærlige Frelser hjiemkaldte hendes dyrekiøbte Siæl, efter at dend med Legemet havde været forenet udi 39 Aar, 9 Maaneder 3 Uger og 5 Dage, som er dend Tiid vor Sal: Afdøde levede her i Verden.
Vi vil bede med vor kiære unge Enkemand, at dend kiærlige Forløser, som er de bedrøvedes Gud, naadelig ved Taalmodighed og et Gud hengiven Sind vil føre hammeren af Sorgen ud. -AMEN.


Gratiatum actis


Billede

Ellen blev gift med Henrick HELMS den 30 November 1770 i Horsens. (Henrick HELMS blev født i 1736 i Horsens, Danmark, døde den 6 Januar 1783 i Horsens, Danmark og blev begravet den 10 Januar 1783 i Horsens, Vor Frelsers kirke.)


punkttegn  Ægteskabsnotater:

Bryllup blev fejret hjemme hos brudens far Rasmus Toxen i henhold til kongebrev og uden trolovelse og lysning fra Prædikestolen. Der er erlagt "den påbudte Accise efter Konsumptionsforordningen".

Billede

Ellen blev derefter gift med Peter Enevoldsen HVIID, søn af Enevold Knudsen HVIID og Birgithe Pedersdatter BALLE, den 24 August 1787 i Lundgård, Nim Sogn, Danmark. (Peter Enevoldsen HVIID blev født den 18 Marts 1759 i Tammerupgaard, Ovsted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt, Danmark,58 døde den 19 August 1809 i Lundgård, Nim Sogn, Danmark og blev begravet den 23 August 1809 i Nim Kirkegaard 64.)Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Juni 2018 med Legacy 6.0 fra Millennia