Hans Jakobsen KRUSE
(1722-1765)
Elisabeth Marie WINDING
(1718-1793)
Kirstine Cathrine KRUSE
(1760-1805)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Peter Enevoldsen HVIID
2. WISSING

Kirstine Cathrine KRUSE

  • Født: 28 December 1760, Hvolgaard
  • Døbt: 1760, Langskov kirke. 67
  • Ægteskab (1): Peter Enevoldsen HVIID den 12 Oktober 1798 i Nim Kirke
  • Død: 9 Februar 1805, Lundgård, Nim Sogn, Danmark i en alder af 44 år
  • Begravet: 19 Februar 1805, Nim Kirke 68
Billede

punkttegn  Begravelsesnotater:

Kirstine Cathrine Kruuse

1760 - 1805

Lyst og Attraa til at leve og til at blive Lykkelig har Gud selv indplantet i ethvert Menniskes Bryst, men her i en saadan Verden, hvor Livets bedste Dage mangfoldeligene blandes med Uroe og Bekymringer, kan denne Lyst, denne Attraae ikke fuldkommen opnaaes. Dette veed den sande Troende Christen, og derfore siger han ogsaa ofte med Paulo: Jeg har Lyst til at fare herfra og være med Christo; thi det var io meget bedre. Men han veed og tillige, at han her skal forberedes og giøres skikket til hiine fuldkomne Lyksalighed; derfore vandre han og sin Vei igiennem Livet medstørste Varsomhed, for alle Ting søger han at bevare Troen og en god Samvittighed. Kierlighed til Gud og Næsten er hans bestandige Regel og Rettesnor; thi han veed, at Kierlighed skal skiule Syndens Mangfoldighed.
Med alle hans gode Forsætter og Bestræbelser veed han dog, at han er et skrøbeligt Menniske, at han ofte endog med den bedste Villie kan feile; men dette nedslaar ikke hans Haab og Tillid til Gud; thi han veed, at han har en Frelser, der har betalt og fyldestgiort for alle hans Svagheder og Ufuldkommenheder; ham fattes have i Troen, og nu er han roelig og frimodig. Døden, hvor skræksom den end er for Kiød og Blod, formaaer ikke at giøre ham mismodig og forsagt. Med et frit Mod forlader han Verden og siger som der staar i een af vore Kierke = Psalmer: Oh Verden! Hav du god Nat, i Himlene er min Siæleskat. Jeg vil fra Jorderige! Din Lyst, dit Guld, din Høihed ey skal hindre mig op paa min Vei. Farvel vil jeg dig sige! Kom søde Himmerige!
Med en saadan Frimodighed og Tillid vandrede vor salig Afdøde, den i Livet velædle, nu i Døden saqlige Madame Hviid, født Kruuse, hendes Vei iginnem Livet, hvorfore hun og, skiønt for tidlig for os efterladte, naaede den Lyksalighed, som ingen dødelig kan erholde fra neden.
Om hendes Indgang, Fremgang og Udgang af Verden haves følgende:
Aar 1760, den 28de December blev vor afdøde fød til Verden på Hvolgaard.
Hendes Fader var den Velbaarne Herre Mr. Commerseraad Kruuse til Hvolgaard. Hendes Moder, den Dydsiirede og velbaarne Frue, Fru Commerse=raadinde Kruuse, fød Winding, til Hvolgaard, hvilke begge for en Deel Aar siden har erfaret og smagt den Lyksalighed som Hisset er i vente for de udvalgte. - Disse veloplyste Forældre lod sig det være Magtpaaliggende at paa dette deres kiære Barn ved den hellige Daab Indlemmet i den christne Kierke. Saasnart Alderen gav hende Forstanden og Sansernes Brug lærte vor lærvillige at kiende, elske, udvælge og dyrke sin Gud og de Pligter, som vi med Daaben forbindes til at adlyde og følge, hvilket kun og siden viste i sin hele Vandel; Thi imod venner var hun den oprigtige og trofaste; imod Fiender den Sagtmodige og eftergivende; imod Nødlidende og Trængende den Goddædige og Hiælpsomme; imød alle var hun den Venlige tienstagtige, Kort: Hun var en samd Menniskeven, en dydig og Gudelskende Kristen, hvorfore vi ogsaa evig bør hellige og ære hendes Minde.
Vor Afdøde var bestandig Hiemme til hendes 20de Aar, nemlig 1780, og blev da Forloved med velædle hr. Raadmand Wissing (1), Hvorpå deres Brøllupsfest blev Celebreret og højtideligholdt den 11te November samme Aar. Den 18de November derpaa reiste de til Schanderborg, hvor de boede i 4re Aar og avlede til hobe 5 Børn, 3 sønner og 2 Døttre, af hvilke alleene lever den ælste Søn, som for nærværende tid opholder sig i Kiøbenhavn for at fortsætte sine Studeringer (2).
Efter bemeldte 4re Aars Forløb, nemlig den 28de November 1784, reiste de til Colding og Boede der atter i 4re Aar (3).1788, den 7de november fløttede de fra Colding og reiste til Kiøbenhavn, hvor de boede til Sommeren derpaa, 1789, da vor Afdøde reiste den 5te Julii fra Kiøbenhavn tilbage til Jylland til hendes gode Frue Moder (4) paa Hvolgaard, hvor hun forblev til hendes Moders Død, som paafuldte 4re Aar derefter, nemlig den 21 August 1793.
Derefter Ind=Logerede hun sig i Uldum Præstegaard (5) deb 9de November samme Aar, hvor hun blev i 1½ Aar.
Den 13de Maij 1795 fløttede hun til Nim, hvor hun boede næsten 3½ Aar(6).
Den 7de Martii 1798 døde hendes Mand, som var nær 17½ Aar efter deres Ægteskabs Begyndelse.
Den 12de Oktober samme Aar indlod hun sig anden Gang i Ægteskab med hendes nu dybtsørgende efterladte Mand, Velædle Sr. Hviid til Lundgaard. De levede tilsammen et meget kiærligt, fornøyet og godt Ægteskab, men alene, (uden børn) i 6 Aar og 4re Maaneder, hvorfore Tabet og er saa meget mere smertelig, som og især fordi det skeede saa hastig og uventendes; thi Natten imellem den 6 og 7 Februar (1805) blev hun saa hæftig angreben af en Indvortes Sygdom, som uagtet ald anvendt Hiælp, dog udslukkede hendes Livs Lys paa tredje Dagen, nemlig Løverdagen den 9 Februar Kl. 4 om Eftermiddagen da hun roelig og stille henfoer efter at hun her havde vandret iblandt os i 44 Aar, 1 Maaned og nogle Dage, som var vor salige Afdødes ganske Aar og Alder.

Afskrift af begravelsestalen for Kirstine Cathrine Kruuse.
Billede

Kirstine blev gift med Peter Enevoldsen HVIID, søn af Enevold Knudsen HVIID og Birgithe Pedersdatter BALLE, den 12 Oktober 1798 i Nim Kirke. (Peter Enevoldsen HVIID blev født den 18 Marts 1759 i Tammerupgaard, Ovsted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt, Danmark,58 døde den 19 August 1809 i Lundgård, Nim Sogn, Danmark og blev begravet den 23 August 1809 i Nim Kirkegaard 64.)


Billede

Kirstine blev derefter gift med WISSING.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Juni 2018 med Legacy 6.0 fra Millennia